اراک

در مرکزی، ایران
امروز: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر اراک، در استان مرکزی، ایران

اطلاعات شهر اراک

آب و هوای شهر اراک

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۶۲ درصد، فشار: ۲۷۴۹۷.۴۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۳

ساعت: ۲۰:۱۳

دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)