اراک

در مرکزی، ایران
امروز: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر اراک، در استان مرکزی، ایران

اطلاعات شهر اراک

آب و هوای شهر اراک

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۲۸ درصد، فشار: ۲۷۵۳۱.۳۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۱

ساعت: ۱۸:۰۵

دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)